• List
  • Down
  • Up
  • 댓글 4개
  • Write
  • Search

결혼생활 이혼을 각오하고 남편에게 빚문제를 고백한 아내

JOHNWICK JOHNWICK
1684 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7129531477_486616_4801ed5cd5213f38278a82ddb3c338d5.jpg
7129531477_486616_55fbffadc7fb4b03a258c727cba7bfd6.jpg
7129531477_486616_4ad74e499f811a65229bc6a9824adc81.jpg
7129531477_486616_99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1.jpg
7129531477_486616_a8205bf5f89952208b8aeab6763611c2.jpg
7129531477_486616_b7da149e39a178640c8c76129b34dc56.jpg
7129531477_486616_99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1_1.jpg
7129531477_486616_0ed05b670ee6bf024042e15a9331dbdc.jpg
7129531477_486616_c114f36ca336c6bea10d48db1609948a.jpg
7129531477_486616_0c3607528bb7786b91af28e1b34725ed.jpg
7129531477_486616_55b159dfd09b7ae534d32df066f2f44e.jpg
7129531477_486616_285a13a6366c08615bcddf9c86a5881f.jpg
7129531477_486616_7cd94bbed87b89d39a62108404287482.jpg
7129531477_486616_49f548d96d206db15e9e342a3cd90402.jpg
7129531477_486616_96c65ca9b3f40a222224ea2f8e937a25.jpg
7129531477_486616_fe451bfb6e97079542e3b89fadb5fc90.jpg
7129531477_486616_6faea0ccf063c0c548ab9d3cb9c17da8.jpg
7129531477_486616_208c6da37b73fb23dedce7efc9b25843.jpg
7129531477_486616_39908fa01b8be86f178e0e467aa67f5f.jpg
7129531477_486616_95e94729e596bd2924ee616417438acd.jpg
7129531477_486616_19b7d4d637f4e62fa2027bfdc4a1088f.jpg
7129531477_486616_a299b13815df72d260e3dbe4ba0d9020.jpg
7129531477_486616_4ce583985c1e19fea0742e1572a5ae4a.jpg
7129531477_486616_39694882d766a0dd8e076eea54bf97b1.jpg
7129531477_486616_d01997695f70c380a3099c1c3695909a.jpg
7129531477_486616_ba623201e9efd46991a66484d589ba71.jpg
7129531477_486616_99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1_2.jpg
7129531477_486616_897c3d6122660507d62e615be4c5771e.jpg
 

 

 

 

 

 

 

남편 월수입은 400
아내는 적응문제로 회사를 그만두고 3개월동안 남편에게 퇴사사실을 숨기고 있는 상황.

자녀는 2명있는 4인가족이라고
매번 사연들이 비혼장려 프로그램인가 싶음..

 

 

 

 

 

 

 

 

ReportShareScrap
NEO NEO Bro 포함 2명이 추천

Comment 4

Comment Write
1등 마이클한 24.06.11. 20:27
계속 변명만하네..
남편 넋나간 얼굴이 안보이는건가 답 없는 여자네 진짜
profile image
JOHNWICK Developer 24.06.11. 23:38
마이클한
이거 보면서도 진짜인제 연출인지

모를때가 더많아 ㅎㅎ
profile image
2등 Madlee 24.06.11. 20:45
제목부터 결혼 지옥이네 ㅋㅋ

아무래도 미디어에서는 결혼을 안시키려는게 분명하다!
profile image
JOHNWICK Developer 24.06.11. 23:39
Madlee
오은영 저아줌마 나오는건 다 그렇드라 ㅎ

이혼장려 프로인가 ㅎ
0%
0%
WYSIWYG

Report

"님의 댓글"

Are you sure you want to report this comment?

Comment Delete

"님의 댓글"

I want to Are you sure you want to delete?

Share

Permalink